Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm M(3;0;0), N (2;2;2). Mặt phẳng (P) thay đổi qua M, N cắt các trục Oy, Oz lần lượt tại B(0;b;0), C(0;0;c) (bc  = 0). Hệ thức nào dưới đây làđúng?

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm M(3;0;0), N (2;2;2). Mặt phẳng (P) thay đổi qua M, N cắt các trục Oy, Oz lần lượt tại B(0;b;0), C(0;0;c) (bc0). Hệ thức nào dưới đây là đúng?

  1. b + c = 6

  2. bc = 3(b + c)

  3. bc = b + c

R. Robo.Ctvx42

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt phẳng (P) đi qua M(3;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c) nên có phương trình đoạn chắn là 3 x ​ + b y ​ + c z ​ = 1 Mặt phẳng (P) đi qua N(2;2;2) nên 3 2 ​ + b 2 ​ + c 2 ​ = 1 ⇔ b 1 ​ + c 1 ​ = 6 1 ​

Mặt phẳng (P) đi qua M(3;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c) nên có phương trình đoạn chắn là 

Mặt phẳng (P) đi qua N(2;2;2) nên 

1

Câu hỏi tương tự

Cho M (2;0) , N (2;2) , P (-1;3) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB của △ ABC. Tọa độ B là:

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG