Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A ( 2;-1;0) và mặt phẳng (P) : x − 2y − 2z + 5 = 0 . Gọi hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (P) là điểm H ( a;b; c). Giá trị của biểu thức T = a + 2b + cbằng

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A ( 2;-1;0) và mặt phẳng (P) : x − 2y − 2z + 5 = 0 . Gọi hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (P) là điểm H ( a; b; c). Giá trị của biểu thức T = a + 2b + c bằng

  1. 3

  2. 7

  3. 5

  4. 0

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình tham số của đường thẳng ở dqua A và vuông góc với mặt phẳng (P) là d : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 2 + t y = − 1 − 2 t z = − 2 t ​ Hình chiếu H = d ∩ (P) ⇔ tọa độ là nghiệm của: ⎩ ⎨ ⎧ ​ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 2 + t y = − 1 − 2 t z = − 2 t ​ x − 2 y − 2 z = 5 = 0 ​ Thế x, y, z từ trên xuống ta được: t = − 1 ⇒ x = 1 ; y = 1 ; z = 2 ⇒ H = ( 1 ; 1 ; 2 ) = ( a ; b ; c ) ⇒ T = a + 2 b + c = 5

Phương trình tham số của đường thẳng ở d qua A và vuông góc với mặt phẳng (P) là

 Hình chiếu H = d(P)tọa độ là nghiệm của:  

 

Thế x, y, z từ trên xuống ta được:

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian hệ trục tọa độ Oxy, cho mặt phẳng (P) : x - y = 0và hai điểm A ( 2; 1; 3). B ( 4 ;2 ;1). Gọi M là điểm chạy trên hai mặt phẳng (P) và N chạy trên mặt phẳng tọa độ (Oxz). Giá trị nhỏ n...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG