Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng Δ : 1 x − 1 ​ = 1 y − 3 ​ = 4 z ​ và điểm M(0; –2; 0). Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm M, song song với đường thẳng Δ ,đồng thời khoảng cách d giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (P) bằng 4.

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng  và điểm M(0; –2; 0). Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm M, song song với đường thẳng , đồng thời khoảng cách d giữa đường thẳng  và mặt phẳng (P) bằng 4.

R. Roboctvx71

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình mp (P) đi qua M(0; –2; 0) có dạng: Δ đi qua điểm A(1; 3; 0) và có một VTCP u = ( 1 ; 1 ; 4 ) Ta có: + Với a = 4 c . Chọn a = 4 , c = 1 ⇒ b = − 8 ⇒ Phương trình ( P ) : 4 x − 8 y + z − 16 = 0 + Với a = − 2 c . Chọn a = 2 , c = − 1 ⇒ b = 2 ⇒ Phương trình ( P ) : 2 x + 2 y − z + 4 = 0

Phương trình mp (P) đi qua M(0; –2; 0) có dạng:

ax plus by plus cz plus 2 text end text straight b equals 0 open parentheses straight a squared plus straight b squared plus straight c squared not equal to 0 close parentheses

 đi qua điểm A(1; 3; 0) và có một VTCP

Ta có: open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell straight capital delta divided by divided by left parenthesis P right parenthesis end cell row cell d left parenthesis A semicolon left parenthesis P right parenthesis right parenthesis equals d end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell a plus b plus 4 c equals 0 end cell row cell fraction numerator vertical line a plus 5 b vertical line over denominator square root of a squared plus b squared plus c squared end root end fraction equals 4 end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell a equals 4 c end cell row cell a equals negative 2 c end cell end table close close close

+ Với . Chọn Phương trình 

+ Với . Chọn Phương trình 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng Δ : x + y − 1 = 0 . Viết phương trình đường thẳng d đi qua A(1 ; 1) và tạo với Δ một góc 4 5 ∘ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG