Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho bốn điểm A ( 1 ; 1 ; 4 ) , B ( 5 ; − 1 ; 3 ) , C ( 3 ; 1 ; 5 ) và điểm D ( 2 ; 2 ; m ) (với m là tham số). Xác định m để bốn điểm A, B, C và D tạo thành bốn đỉnh của hình tứ diện.

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho bốn điểm  và điểm  (với m là tham số). Xác định m để bốn điểm A, B, CD tạo thành bốn đỉnh của hình tứ diện.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Bốn điểm A,B,C,D là bốn đỉnh của tứ diện khi [ A B , A C ] . A D  = 0 Ta có A B = ( 4 ; − 2 ; − 1 ) , A C = ( 2 ; 0 ; 1 ) , A D = ( 1 ; 1 ; m − 4 ) [ A B , A C ] = ( − 2 ; − 6 ; 4 ) ⇒ [ A B , A C ] . A D = − 2 − 6 + 4 ( m − 4 )  = 0 ⇒ m  = 6

Chọn A

Bốn điểm A,B,C,D là bốn đỉnh của tứ diện khi 

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ cho ba đường thẳng , và . Gọi là đường thẳng cắt lần lượt tại các điểm sao cho . Phương trình đường thẳng là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG