Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho ba điểm M (1;0;0), N(0;2;0), P(0;0;3) . Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (MNP) bằng:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho ba điểm M (1;0;0), N(0;2;0), P(0;0;3) . Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng    (MNP) bằng:

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 7 6 ​

ĐÁP ÁN B.  

1

Câu hỏi tương tự

Trong kh ò ng gian v ớ i h ệ tr ụ c t ọ a độ Để -c á c vu ô ng g ó c Oxyz , cho c á c đ ur ơ ng th ằ ng T í nh kho ả ng c á ch gi ữ a hai d ườ ng th ẳ ng ( D 1) ,( D 2 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG