Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong kh ô ng gian v ớ i h ệ tr ụ c t ọ a độ Oxyz , cho di ề m A(1;2;-1) , đ ur ở ng th ẳ ng (D) c ó ph ươ ng tr ình 1 x − 2 ​ = 3 y ​ = 2 z + 2 ​ v à m ặ t ph ẳ ng (P) c ó ph ươ ng trinh 2 x + y − z + 1 = 0 T ì m đ i ể m B đô i x ử ng v ớ i đ i ể m A qua m ặ t ph ẳ ng (P) . Vi ế t ph ươ ng tr ì nh đườ ng th ẳ ng đ i qua A , c ắ t đườ ng th ẳ ng ( D ) v ả song song v ớ i m ạ̃ t ph ẳ ng (P)

Trong không gian vi h trc ta độ Oxyz , cho dim A(1;2;-1) , đurng thng (D)  có phương trình  và mt phng (P)  có phương trinh 

Tìm đim B đôi xng vi đim A qua mt phng (P).

Viết phương trình đường thng đi qua A , ct đường thng ( D  ) v song song vi mạ̃t phng (P)

 

 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

M ạ̄ t ph ẳ ng (P) c ó vecto ph á p tuy ể n n =(2;1;-1) n ể n đườ ng th ẳ ng (d) qua A vu ô ng g ó c v ớ i mp ( P ) c ó ph ươ ng tr ình : 2 x − 1 ​ = 1 y − 2 ​ = − 1 z + 1 ​ T ọ a độ giao đ i ể m I c ủ a (d) v à (P) l à nghi ệ m c ủ a h ệ ph ươ ng trinh : B x 1 ; y 1 ; z 1 l à đ i ể m đô i x ứ ng c ủ a A qua m ặ t ph ẳ ng (P) suy ra: 2 x 1 ​ + 1 ​ = − 1 ; 2 y 1 ​ + 2 ​ = 1 ; 2 z 1 ​ − 1 ​ = 0 ⇔ x 1 ​ = − 3 ; y 1 ​ = 0 ; z 1 ​ = 1 . Vậy ta có B ( − 3 ; 0 ; 1 ) 2. Ta c ó ph ươ ng tr ì nh tham s ố c ủ a đườ ng th ẳ ng G ọ i M l ả giao đ i ể m c ủ a đườ ng th ẳ ng (D) v à đườ ng th ẳ ng D ' c ầ n t ì m ta c ó M ( t + 2 ; 3 t ; 2 t − 2 ) ⇒ AM = ( t + 1 ; 3 t − 2 ; 2 t − 1 ) Do đườ ng th ẳ ng D ' //mp(P) suy ra: AM n = 0 ⇔ 2 ( t + 1 ) + 1. ( 3 t − 2 ) + ( − 1 ) ( 2 t − 1 ) = 0 ⇔ t = − 3 1 ​ . Từ đó

Mạ̄t phng (P)  có vecto pháp tuyn n =(2;1;-1)  nn đường thng (d)  qua A  vuông góc vi mp(P)  có phương trình :  Ta độ giao đim I ca (d) và (P) là nghim ca h phương trinh :

open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell fraction numerator x minus 1 over denominator 2 end fraction equals fraction numerator y minus 2 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator z plus 1 over denominator negative 1 end fraction end cell row cell 2 x plus y minus z plus 1 equals 0 end cell end table rightwards double arrow I left parenthesis negative 1 semicolon 1 semicolon 0 right parenthesis. close

Bx1;y1;z1 là đim đôi xng ca A qua mt phng (P) suy ra:

  Vậy ta có 

2.Ta có phương trình tham s ca đường thng left parenthesis straight D right parenthesis colon open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals t plus 2 end cell row cell y equals 3 t end cell row cell z equals 2 t minus 2 end cell end table left parenthesis t element of R right parenthesis close

Gi M  l giao đim ca đường thng (D)  và đường thng D '  cn tìm ta có 

Do đường thng D'//mp(P) suy ra: 

Từ đó AM with rightwards arrow on top equals open parentheses 2 over 3 semicolon minus 3 semicolon minus 5 over 3 close parentheses equals 1 third left parenthesis 2 semicolon minus 9 semicolon minus 5 right parenthesis

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai đ i ể m A(2;4;-3),B(5;-7;-1) . T ì m đ i ể m N tr ề n tr ụ c x ′ Ox c á ch đề u hai đ i ể m A v à B .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG