Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu ( S ) : x 2 + y 2 + z 2 − 4 = 0 và 4 điểm M(1;2;0) , N(0;1;0) , P(1;1;1) , Q(1;-1;2).Trong 4 điểm đó có bao nhiêu điểm không nằm trên (S)

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu  và 4 điểm M(1;2;0) , N(0;1;0) , P(1;1;1) , Q(1;-1;2).Trong 4 điểm đó có bao nhiêu điểm không nằm trên (S)

  1. 1 điểm 

  2. 2 điểm 

  3. 3 điểm 

  4. 4 điểm 

R. Roboteacher9

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

M ( 1 ; 2 ; 0 ) ⇒ 1 2 + 2 2 + 0 2 − 4 = 1  = 0 N ( 0 ; 1 ; 0 ) ⇒ 0 2 + 1 2 + 0 2 − 4 = − 3  = 0 P ( 1 ; 1 ; 1 ) ⇒ 1 2 + 1 2 + 1 2 − 4 = − 1  = 0 Q ( 1 ; − 1 ; 2 ) ⇒ 1 2 + ( − 1 ) 2 + 2 2 − 4 = 2  = 0 Không có điểm nào nằm trên mặt cầu (S).Chọn D.

Không có điểm nào nằm trên mặt cầu (S).Chọn D.

1

Câu hỏi tương tự

Trong kh ô ng gian v ớ i h ệ to ạ độ Đế c á c vu ô ng g ó c cho 4 đ i ể m A(4,1,4);B(3,3,1);C(1,5,5) v à D(1,1,1) 1./ Tim hinh chi ế u vu ô ng g ó c c ủ a D l ê n m ặ t ph ẳ ng (ABC) v à t í nh th ể...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG