Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ trục tọa độ cho hai đường thẳng ; . Đường thẳng đi qua cắt lần lượt ở .Tính tỉ số .

Trong không gian với hệ trục tọa độ  cho hai đường thẳng ;. Đường thẳng  đi qua  cắt  lần lượt ở .Tính tỉ số .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

. PT tham số của . . Khi đó: A B → = t - 1 ; - 1 - t ; 2 t + 1 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/7f0qefxTaWwsYZg7nJe8eiBC-91bJ3KyXjEC2p6cQ2JCk0F1EBGfk1Id4qLFPR21-usviQfgS3dCX_XVu3bks3iGr10jVnKceeiJOcRXJYpUWq7sHKz3f2vRVYsFXj-nZEWd24r8" style="width: 164.00px; height: 20.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="stack A B with rightwards arrow on top equals open parentheses t minus 1 semicolon minus 1 minus t semicolon 2 t plus 1 close parentheses"> ; A C → = 2 s ; 4 s + 14 ; 2 s " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/6qXU4UlYAuE2CpR_edOSFm6yqGSjrODBLQ76_MbgnlPFPrGANyWg5Y2EVj9L9EA_B44FU-RAsYFIuqJJ_zATgnZyzsKqVKHgzIrY4JQKInP_k7RwaEXdAkBnKc8UFMn0CJFpYFnO" style="width: 133.33px; height: 20.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="stack A C with rightwards arrow on top equals open parentheses 2 s semicolon 4 s plus 14 semicolon 2 s close parentheses"> . thẳng hàng ⇔ A B   → , A C → " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/Bkpm0f9ZDW-b_D0fgdlKiNOiIsaJaxPSdwGj2tVYYxyobDJIp4WLvPX216YoO8_pK22670R7oA-9mqWu0F4nIYzlTnGuHrjn2z4RhL0g5GossjoaV0LO9D1RSnFjbPSSkzFpl4MV" style="width: 69.33px; height: 21.33px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="left right double arrow stack A B space with rightwards arrow on top comma stack A C with rightwards arrow on top"> cùng phương ⇔ ∃ k ∈ ℝ ,   k ≠ 0 ;   A B → = k A C → " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/xNI8mJNTjNKclQtHQeLzcBvopFu8n-8tXvQH9Kk5RrFmQLsBAySXdsPjK41-x5dCNeeyYswOqb7RlUU8emska_1glgQeSMkTJxVJKb692RU5pQw0-fLuMVqKzTv4uM-4RWgblNMJ" style="width: 176.00px; height: 20.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="left right double arrow there exists k element of straight real numbers comma space k not equal to 0 semicolon space stack A B with rightwards arrow on top equals k stack A C with rightwards arrow on top"> . Do đó: A B → = 1 2 A C → ⇒ A B A C = 1 2 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/ziJoki1DlKnVVTJJFEFIHIHWoMtz0cWRAcCUutdEjeFh5xAm9Go0waoOgI_TG01fgMapxRs3wqtNc1zpctsxLHrvu_3ja-w_Ta4TWqddg49GXxfMWYDlyTMy-T74AKVy9-14g3Ni" style="width: 152.00px; height: 34.67px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="stack A B with rightwards arrow on top equals 1 half stack A C with rightwards arrow on top rightwards double arrow fraction numerator A B over denominator A C end fraction equals 1 half">

. PT tham số của .

. Khi đó: <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mrow><mi>A</mi><mi>B</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mfenced><mrow><mi>t</mi><mo>-</mo><mn>1</mn><mo>;</mo><mo>-</mo><mn>1</mn><mo>-</mo><mi>t</mi><mo>;</mo><mn>2</mn><mi>t</mi><mo>+</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced></math>; <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mrow><mi>A</mi><mi>C</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mfenced><mrow><mn>2</mn><mi>s</mi><mo>;</mo><mn>4</mn><mi>s</mi><mo>+</mo><mn>14</mn><mo>;</mo><mn>2</mn><mi>s</mi></mrow></mfenced></math>.

 thẳng hàng <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mo>&#x21D4;</mo><mover><mrow><mi>A</mi><mi>B</mi><mo>&#xA0;</mo></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>,</mo><mover><mrow><mi>A</mi><mi>C</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover></math> cùng phương <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mo>&#x21D4;</mo><mo>&#x2203;</mo><mi>k</mi><mo>&#x2208;</mo><mi mathvariant="normal">&#x211D;</mi><mo>,</mo><mo>&#xA0;</mo><mi>k</mi><mo>&#x2260;</mo><mn>0</mn><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><mover><mrow><mi>A</mi><mi>B</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mi>k</mi><mover><mrow><mi>A</mi><mi>C</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover></math>

.

Do đó: <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mrow><mi>A</mi><mi>B</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac><mover><mrow><mi>A</mi><mi>C</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>&#x21D2;</mo><mfrac><mrow><mi>A</mi><mi>B</mi></mrow><mrow><mi>A</mi><mi>C</mi></mrow></mfrac><mo>=</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac></math>

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , cho mặt cầu có tâm và đi qua điểm . Mặt phẳng nào tiếp xúc với mặt cầu tại

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG