Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ toạ độ O xyz , cho đường thẳng ( d ) ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = t y = − 1 + 2 t z = 1 ​ và điểm A(-1;2;3) . Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng ( d ) sao cho khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bằng 3 có vecto pháp tuyến là

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng  và điểm A(-1;2;3). Mặt phẳng    (P) chứa đường thẳng    (d) sao cho khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng    (P) bằng 3 có vecto pháp tuyến là

  1. (2;1;2)

  2.  (2;-1;-2)

  3. (4;-2;2)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. n = (2;-1;-2)

ĐÁP ÁN C.  (2;-1;-2) 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai đường thẳng ( d 1 ​ ) : 1 x − 7 ​ = 2 y − 3 ​ = − 1 z − 9 ​ và ( d 2 ​ ) : − 7 x − 3 ​ = 2 y − 1 ​ = 3 z − 1 ​ . Lập phương trình đường thẳng vuông góc chung của ( d 1 ​ ) , ( d 2 ​ ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG