Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x-2y+2z-1= 0 và các đường thẳng Tọa độ các đỉểm và cách (P) một khoảng bằng 2 là:

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x-2y+2z-1 = 0 và các đường thẳng d subscript 1 colon fraction numerator x minus 1 over denominator 2 end fraction equals fraction numerator y minus 3 over denominator negative 3 end fraction equals z over 2 semicolon d subscript 2 colon fraction numerator x minus 5 over denominator 6 end fraction equals y over 4 equals fraction numerator z plus 5 over denominator negative 5 end fraction
Tọa độ các đỉểm straight M element of straight d subscript 1 comma space straight N element of straight d subscript 2 text  sao cho  end text MN divided by divided by left parenthesis straight P right parenthesis  và cách (P) một khoảng bằng 2 là:

  1. straight M left parenthesis 1 semicolon 3 semicolon 0 right parenthesis comma straight N left parenthesis negative 1 semicolon minus 4 semicolon 0 right parenthesis

  2. straight M left parenthesis 1 semicolon 3 semicolon 0 right parenthesis comma straight N left parenthesis 5 semicolon 0 semicolon minus 5 right parenthesis

  3. straight M left parenthesis 3 semicolon 0 semicolon 2 right parenthesis comma straight N left parenthesis 1 semicolon 4 semicolon 0 right parenthesis

  4. straight M left parenthesis 3 semicolon 0 semicolon 2 right parenthesis comma straight N left parenthesis negative 1 semicolon minus 4 semicolon 0 right parenthesis

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho 4 điểm A ( 1 ; − 3 ; 2 ) , B ( 2 ; − 3 ; 1 ) , C ( 3 ; 2 ; 1 ) , D ( 1 ; 2 ; 3 ) . Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng AB, song song với đường thẳng CD. Vecto nào sau đây là một vecto pháp tuyến (P)?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG