Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong kh ô ng gian v ớ i h ệ to ạ độ Đế c á c vu ô ng g ó c cho 4 đ i ể m A(4,1,4);B(3,3,1);C(1,5,5) v à D(1,1,1) 1./ Tim hinh chi ế u vu ô ng g ó c c ủ a D l ê n m ặ t ph ẳ ng (ABC) v à t í nh th ể t í ch t ứ di ệ n ABCD . 2./ Vi ế t ph ươ ng tr ì nh tham s ố đườ ng th ẳ ng vu ô ng g ó c chung c ủ a AC v à BD .

Trong không gian vi h to độ Đế các vuông góc cho 4 đim A(4,1,4);B(3,3,1);C(1,5,5)  và D(1,1,1) 
1./ Tim hinh chiếu vuông góc ca
D  lên mt phng (ABC)  và tính th tích t din ABCD .
2./ Vi
ết phương trình tham s đường thng vuông góc chung ca
AC  và BD .

 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T ì m h ì nh chi é u vu ô ng g ó c c ủ a D l ê n m ạ t ph ẳ ng (ABC) v à t í nh th ể t í ch t ứ di ệ n ABCD Ta có A ( 4 , 1 , 4 ) ; B ( 3 , 3 , 1 ) ; C ( 1 , 5 , 5 ) D ( 1 , 1 , 1 ) Mặt phẳng (ABC) qua A ( 4 , 1 , 4 ) có các vecto chỉ phương là Đường thẳng qua D(1,1,1) vuông góc với mạ̣t phẳng (ABC) có véc tơ chỉ phương là véc tơ pháp của mặt phẳng ( ABC ) là n (7,5,1) nên có phương trình là: Thế các giá trị ở (2) vào (1) , ta được: ​ 7 ( 1 + 7 t ) + 5 ( 1 + 5 t ) + ( 1 + t ) − 37 = 0 ⇒ t = 25 8 ​ ​ Th ể t ở (3) v à o (2) ta đượ c to ạ độ h ì nh chi ế u D l ê n m ạ t ph ẳ ng (ABC) Thể tích hình chóp ABCD Phương trình đường thẳng AC là Ph ươ ng tr ì nh đườ ng th ẳ ng BD l à : G ọ i HK l à đườ ng vu ô ng g ó c chung c ủ a AC v à BD ; H ∈ AC . Ta có H ( 4 − 3 t , I + 4 t , 4 + t ) và K ( 3 − 2 t ├ t 1 ​ , 3 − 2 t 1 ​ , 1 ) . Giải (4) và (5) ta được t = 17 5 ​ v a ˋ t 1 ​ = 17 3 ​ Suy ra Phương trình tham số của đường thẳng KH là ​ x = 17 45 ​ + t y = 17 45 ​ − t z = 1 + .7 t ​

Tìm hình chiéu vuông góc ca D  lên mt phng (ABC)  và tính th tích t din ABCD 

Ta có 

Mặt phẳng (ABC) qua  có các vecto chỉ phương là

table attributes columnalign right end attributes row blank cell AB with rightwards arrow on top left parenthesis negative 1 , 2 comma negative 3 right parenthesis text  và  end text AC with rightwards arrow on top left parenthesis negative 3 , 4 comma 1 right parenthesis text  có phương trình là:  end text end cell row blank cell open vertical bar table row 2 cell negative 3 end cell row 4 1 end table close vertical bar left parenthesis straight x minus 4 right parenthesis plus open vertical bar table row cell negative 3 end cell cell negative 1 end cell row 1 cell negative 3 end cell end table close vertical bar left parenthesis straight y minus 1 right parenthesis plus open vertical bar table attributes columnalign left end attributes row cell negative 1 end cell 2 row cell negative 3 end cell 4 end table close vertical bar left parenthesis straight z minus 4 right parenthesis equals 0 end cell row blank cell blank left right double arrow blank 7 straight x plus 5 straight y plus straight z minus 37 equals 0 end cell end table

Đường thẳng qua D(1,1,1) vuông góc với mạ̣t phẳng (ABC) có véc tơ chỉ phương là véc tơ pháp của mặt phẳng ( ABC ) là n(7,5,1) nên có phương trình là:

open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 1 plus 7 t end cell row cell y equals 1 plus 5 t end cell row cell z equals 1 plus t end cell end table close

Thế các giá trị ở (2) vào (1), ta được: 

Th t   (3) vào (2) ta được to độ hình chiếu D  lên mt phng (ABC)  

Thể tích hình chóp ABCD 

 

v subscript text Nin  end text 1 end subscript equals 1 over 6 left square bracket AB with rightwards arrow on top comma AC with rightwards arrow on top comma AD with rightwards arrow on top right square bracket equals 1 over 6 parallel to table row 1 2 cell negative 3 end cell row cell negative 3 end cell 4 1 row cell negative 3 end cell 0 cell negative 3 end cell end table open vertical bar equals 1 over 6 close vertical bar 48 ∣ equals 8

Phương trình đường thẳng AC là

open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 4 minus 3 t end cell row cell y equals 1 plus 4 t end cell row cell z equals 4 plus t end cell end table close
Phương trình đường thng BD làopen curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 3 minus 2 t subscript 1 end cell row cell y equals 3 minus 2 t subscript 1 end cell row cell z equals 1 end cell end table close

Gi HK  là đường vuông góc chung ca AC  và  . Ta có  và 

KH with rightwards arrow on top open parentheses 1 minus 3 straight t plus 2 straight t subscript 1 semicolon minus 2 plus 4 straight t plus 2 straight t subscript 1 semicolon 3 plus straight t close parentheses tC with rightwards arrow on top times KH with rightwards arrow on top equals 0 left right double arrow negative 3 open parentheses 1 minus 3 straight t plus 2 straight t subscript 1 close parentheses plus 4 open parentheses negative 2 plus 4 straight t plus 2 straight t subscript 1 close parentheses plus 1 left parenthesis 3 plus straight t right parenthesis 26 straight t plus 2 straight t subscript 1 minus 8 equals 0 stack B D with rightwards arrow on top times stack K H with rightwards arrow on top equals 0 left right double arrow negative 2 open parentheses 1 minus 3 t plus 2 t subscript 1 close parentheses minus 2 open parentheses negative 2 plus 4 t plus 2 t subscript 1 close parentheses equals 0 left right double arrow blank straight t plus 4 straight t subscript 1 minus 1 equals 0

Giải (4) và (5) ta được 

Suy ra straight H open parentheses 53 over 17 comma 37 over 17 comma 73 over 17 close parentheses space và space straight K open parentheses 45 over 17 comma 45 over 17 comma 1 close parentheses

rightwards double arrow KH with rightwards arrow on top equals open parentheses 8 over 17 comma negative 8 over 17 comma 56 over 17 close parentheses equals 8 over 17 left parenthesis 1 comma negative 1 , 7 right parenthesis

Phương trình tham số của đường thẳng KH là

 

 

 


 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tọa độ điểm H là hình chếu của A ( − 2 ; 1 ; 0 ) trên đường thẳng BC với B ( 0 ; 3 ; − 1 ) , C ( − 1 ; 0 ; 2 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG