Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(3;0;0), B(0;2;0), C(0;0;6) và D(1;1;1). Gọi △ là đường thẳng đi qua D và thỏa mãn tổng khoảng cách từ các điểm A, B, C đến △ là lớn nhất đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây?

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(3;0;0), B(0;2;0), C(0;0;6) và D(1;1;1). Gọi  là đường thẳng đi qua D và thỏa mãn tổng khoảng cách từ các điểm A, B, C đến  là lớn nhất đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây?

  1. M (-1-2;1)

  2. (5;7;3)

  3. (3;4;3)

  4. (7;13;5)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.(5;7;3)

ĐÁP ÁN B. (5;7;3) 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng và Vị trí tương đối của và là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG