Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ O x yz , phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm M ( 3 ; − 1 ; 1 ) và vuông góc với đường thẳng △ : 3 x − 2 ​ = − 2 y + 3 ​ = 1 z − 3 ​ ?

Trong không gian với hệ tọa độ  phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm  và vuông góc với đường thẳng 

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Mặt phẳng vuông góc với ∆ có một véc-tơ pháp tuyến là n = (3; −2; 1), khi đó phương trình mặtphẳng là : 3x − 2y + z − 12 = 0. . Chọn đáp án A

Hướng dẫn giải
Mặt phẳng vuông góc với ∆ có một véc-tơ pháp tuyến
là  = (3; −2; 1), khi đó phương trình mặt phẳng là
: 3x − 2y + z − 12 = 0. 

.Chọn đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ O x yz , cho mặt phẳng ( P ) : 3 x + 4 y + 2 z = 0 và điểm A ( 1 ; − 2 ; 3 ) . Tính khoảng cách d từ A đ e ^ ˊ n ( P ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG