Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ , phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua điểm và vuông góc với mặt phẳng ?

Trong không gian với hệ tọa độ , phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua điểm  và vuông góc với mặt phẳng ?

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi là đường thẳng cần tìm Ta có d ⊥ P ⇒ u d → = n P → = 2 , 3 , - 1 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/MmN1vb-fJxEGhrg7mtrtDVEkPwi8a3DHyxmg0vqOCsYTaOgXluuh0IgfCHb9ltIvfSxldv2YjvBV-O7MR0xH6sW936BU3rkFCxwQ2M03Aj5m1sqWHSvFzL-u3dWYotk8X3ATq6CX" style="width: 184.00px; height: 28.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="d perpendicular open parentheses P close parentheses rightwards double arrow stack u subscript d with rightwards arrow on top equals stack n subscript P with rightwards arrow on top equals open parentheses 2 comma 3 comma negative 1 close parentheses"> đi qua và có vtcp u d → = 2 ; 3 ; - 1 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/M3RvIVPGiYFLCZpqFbpCmkMx19991BuwXiLvg28S5Jqm1wun7bEOOFZvqffdDxkvDsJF0Bpl7RV17XKbP2F5X5IxdMplpqfPmJDmHRILFkY8dLHoGBR3C7StVOWaEoQfHsRd-DnT" style="width: 89.33px; height: 28.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="stack u subscript d with rightwards arrow on top equals open parentheses 2 semicolon 3 semicolon minus 1 close parentheses"> Vậy phương trình đường thẳng

Gọi  là đường thẳng cần tìm

Ta có <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>d</mi><mo>&#x22A5;</mo><mfenced><mi>P</mi></mfenced><mo>&#x21D2;</mo><mover><msub><mi>u</mi><mi>d</mi></msub><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mover><msub><mi>n</mi><mi>P</mi></msub><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mfenced><mrow><mn>2</mn><mo>,</mo><mn>3</mn><mo>,</mo><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced></math>

 đi qua  và có vtcp <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><msub><mi>u</mi><mi>d</mi></msub><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mfenced><mrow><mn>2</mn><mo>;</mo><mn>3</mn><mo>;</mo><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced></math>

Vậy phương trình đường thẳng

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ , cho ba vectơ và . Ba vectơ đồng phẳng khi giá trị của là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG