Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng ( Oyz ) ?

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng    (Oyz) ?

  1. y =0 

  2. x = 0 

  3. y - z = 0

  4. z = 0 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.x = 0 Theo định nghĩa về hệ tọa độ Oxyz, x =0 là phương trình của hệ tọa độ

ĐÁP ÁN B. x = 0  

Theo định nghĩa về hệ tọa độ Oxyz, x =0 là phương trình của hệ tọa độ

4

Câu hỏi tương tự

Cho 4 điềm A(5;1;3);B(1;6;2);C(5;0;4);D(4;0;6) . Viết phương trình mặt phẳng ( α ) chứa AB và song song với CD

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG