Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độOxyz, mặt cầu ( S ) : ( x − 1 ) 2 + ( y + 2 ) 2 + z 2 = 9 có tâm là

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu  có tâm là 

  1. I(1;-2;0)

  2. I(-1;2;0)

  3. I(1;2;0)

  4. I(-1;-2;0)

R. Roboteacher9

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( S ) : ( x − 1 ) 2 + ( y + 2 ) 2 + z 2 = 9 C o ˊ t a ^ m I ( 1 ; − 2 ; 0 ) Chọn A.

Chọn A.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : ( x − 1 ) 2 + ( y − 1 ) 2 + ( z − 1 ) 2 = 25 và điểm M(1;-1;2). Mặt phẳng (P) đi qua M và cắt mặt cầu ( S) sao cho đường tròn giao tuyến có bán kính nhỏ nhất. ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG