Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , để hai vecto a = ( m ; 2 ; 3 ) và b = ( 1 ; n ; 2 ) cùng phương thì 2 m + 3 n bằng

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, để hai vecto  và  cùng phương thì  bằng

  1. 7

  2. 8

  3. 6

  4. 9

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có: Để a và b cùng phương thì a = k . b

Chọn A

Ta có:

Để  và  cùng phương thì 

Error converting from MathML to accessible text.

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian hệ trục toạ độ , cho hai mặt phẳng và . Tìm phương trình đường thẳng là giao tuyến của hai mặt phẳng và

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG