Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A ( 0 ; 6 ; 4 ) và B ( 8 ; − 2 ; 6 ) .. Gọi d là trục đường tròn ngoại tiếp △ O A B .Phương trình tổng quát của (d) là:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho  và . . Gọi d là trục đường tròn ngoại tiếp . Phương trình tổng quát của (d) là:

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D M ( x ; y ; z ) ∈ ( d ) ⇔ OM = M A = MB ⇔ { O M 2 = M A 2 O M 2 = M B 2 ​ ⇔ { x 2 + y 2 + z 2 = ( x − 0 ) 2 + ( y − 6 ) 2 + ( z − 4 ) 2 x 2 + y 2 + z 2 = ( x − 8 ) 2 + ( y + 2 ) 2 + ( z − 6 ) 2 ​ ⇔ { 3 y + 2 z − 13 = 0 4 x − y + 3 z − 26 = 0 ​

Đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Cho 2 m ặ t ph ẳng 2 x − m y + 3 z − 6 + m = 0 v à m ặ t ph ẳ ng ( β ) c ó ph ươ ng tr ì nh: ( m + 3 ) x − 2 y + ( 5 m + 1 ) z − 10 = 0 . X á c đị nh m để m ặ t ph ẳ ng ( α ) v à m ặ t ph ẳ ng ( β ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG