Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho A ( 1 ; 2 ; 0 ) và mặt phẳng ( P ) : 2 x − y + 2 z − 6 = 0 .Mặt cầu tâm A tiếp xúc với (P)có phương trình là:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho  và mặt phẳng . Mặt cầu tâm A tiếp xúc với (P) có phương trình là:
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (P): d ( A ; ( P ) ) = 2 2 + 1 2 + 2 2 ​ ∣ 2.1 − 2 − 6 ∣ ​ = 2 Phương trình mặt cầu ( S ) : ( x − 1 ) 2 + ( y − 2 ) 2 + z 2 = 4

Đáp án D

Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (P): 

Phương trình mặt cầu 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình bên dưới. Hàm số g ( x ) = f ( f ( x ) ) có bao nhiêu điểm cực trị

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG