Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD với A(1;2;1), B(–2;1;3), C(2;–1;1), D(0;3;1). Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa hai điểm A, B sao cho C, D nằm về hai phía khác nhau của (P) đồng thời C, D cách đều (P)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD với A(1;2;1), B(–2;1;3), C(2;–1;1), D(0;3;1). Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa hai điểm A, B sao cho C, D nằm về hai phía khác nhau của (P) đồng thời C, D cách đều (P)

  1. (P) : 2x + 3z – 5 = 0

  2. (P) :  4x + 2y + 7z – 15 = 0

  3. (P) :  3y + z – 1 = 0

  4. (P) :  x – y + z – 5 = 0

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. (P) : 2x + 3z – 5 = 0

ĐÁP ÁN A. (P) : 2x + 3z – 5 = 0 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai h ọ đườ ng th ẳng . X é t v ị tri t ư ong đố i gi ữ a d m v à d m + v à bi ệ n lu ậ n theo m .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG