Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng △ : 2 x − 1 ​ = 1 y ​ = − 1 z + 1 ​ và mặt phẳng (P): 2x-y+2z-1=0 . Mặt phẳng (Q) chứa △ và tạo với (P) một góc ( α ) nhỏ nhất, khi đó góc α gần với giá trị nào nhất sau đây?

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng  và mặt phẳng    (P): 2x-y+2z-1=0. Mặt phẳng    (Q) chứa  và tạo với    (P) một góc  nhỏ nhất, khi đó góc  gần với giá trị nào nhất sau đây?

  1. 60

  2. 80

  3. 100

  4. 50

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.8 0

ĐÁP ÁN B. 8

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu ( S ) : ( x + 1 ) 2 + ( y − 2 ) 2 + ( z − 1 ) 2 = 9 . Tìm tọađộ tâm I và bán kính của mặt cầu (S).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG