Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gianvới hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d 1 ​ : 1 x ​ = 1 y + 1 ​ = 2 z − 1 ​ , d 2 ​ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = − 1 + t y = 2 t z = t ​ và mặt cầu (S): x 2 + y 2 + z 2 − 2 x + 2 y − 9 = 0 . Viết phương trình chính tắc của đường thẳng qua tâm của (S) đồng thời cắt d 1 ​ v a ˋ d 2 ​

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng và mặt cầu (S): . Viết phương trình chính tắc của đường thẳng qua tâm của (S) đồng thời cắt 

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt cầu (S) có tâm I(1;-1;0) d 1 ​ q u a A ( 0 ; − 1 ; 1 ) v a ˋ c o ˊ V TCP u = ( 1 ; 1 ; 2 ) ; A I = ( 1 ; 0 − 1 ) ( α ) c h ứ a d 1 ​ v a ˋ I c o ˊ V TPT l a ˋ n = [ u ; A I ] = ( − 1 ; 3 ; − 1 ) P h ươ n g t r ı ˋ nh m p ( α ) l a ˋ − x + 3 y − z + 4 = 0 Tọa độ giao điểm B của ( α ) v a ˋ d 2 ​ là nghiệm của hệ ⎩ ⎨ ⎧ ​ − x + 3 y − z + 4 = 0 x = − 1 + t y = 2 t z = t ​ ⇒ t = − 4 5 ​ ⇒ B ( − 4 9 ​ ; − 4 10 ​ ; − 4 5 ​ ) Do đ o ˊ B I = ( 4 13 ​ ; 4 6 ​ ; 4 5 ​ ) Vậy phương trình chính tắc đường thẳng cần tìm là 13 x − 1 ​ = 6 y + 1 ​ = 5 z ​

Mặt cầu (S) có tâm I(1;-1;0)

Tọa độ giao điểm B của  là nghiệm của hệ

Vậy phương trình chính tắc đường thẳng cần tìm là

1

Câu hỏi tương tự

Xêt dãy số xác định như sau a n ​ la số cac chữ sốmà C n k ​ ≡ 1 ( mod + 3 m u + 3 m u 3 ) . b n ​ lè các chữ sốmà C n k ​ ≡ 2 ( mod + 3 m u + 3 m u 3 ) Chựng minh rằng a n ​ − b n ​ = 2 c n ​ vớ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG