Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gianvới hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng △ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = − 14 + 8 t y = − 2 25 ​ + 4 t z = − 8 t ​ .Viết phương trình mặt cầu tâm I(2;3;-1) và cắt △ tại hai điểm A, B sao cho A B = 16

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng .Viết phương trình mặt cầu tâm I(2;3;-1) và cắt  tại hai điểm A, B sao cho

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

△ đ i q u a đ i ể m M ( − 14 ; − 2 25 ​ ; 0 ) v a ˋ c o ˊ V TCP u = ( 8 ; 4 ; − 8 ) T a c o ˊ I M = ( − 16 ; − 2 31 ​ ; 1 ) , u = ( 8 ; 4 ; − 8 ) [ I M , u ] = ( 120 ; − 120 ; 60 ) ⇒ I H = ∣ ∣ ​ u ∣ ∣ ​ ∣ ∣ ​ [ I M , u ] ∣ ∣ ​ ​ = 8 2 + 4 2 + ( − 8 ) 2 ​ 12 0 2 + ( − 120 ) 2 + 6 0 2 ​ ​ = 15 Bán kính của mặt cầu (S) là: R = ( 2 A B ​ ) 2 + I H 2 ​ = 8 2 + 1 5 2 ​ = 289 ​ V ậ y p h ươ n g t r ı ˋ nh m ặ t c a ^ ˋ u ( S ) : ( x − 2 ) 2 + ( y − 3 ) 2 + ( z + 1 ) 2 = 289

Bán kính của mặt cầu (S) là:

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3 vector a , b , c đều khác 0 .Trong hệ trục chuẩn Oxyz:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG