Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d : 2 x − 2 ​ = − 1 y ​ = 4 z ​ và mặt cầu ( S ) : ( x − 1 ) 2 + ( y − 2 ) 2 + ( z − 1 ) 2 = 2 . Hai mặt phẳng (P) và (Q) chứa d và tiếp xúc với (S). Gọi M,N là tiếp điểm. Tính độ dài đoạn thẳng MN

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng  và mặt cầu . Hai mặt phẳng (P) và (Q)chứa d và tiếp xúc với (S). Gọi M,N là tiếp điểm. Tính độ dài đoạn thẳng MN  

  1. 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 3 ​ 4 ​

ĐÁP ÁN B.  

1

Câu hỏi tương tự

Cho 2 m ặ t ph ẳng 2 x − m y + 3 z − 6 + m = 0 v à m ặ t ph ẳ ng ( β ) c ó ph ươ ng tr ì nh: ( m + 3 ) x − 2 y + ( 5 m + 1 ) z − 10 = 0 . X á c đị nh m để m ặ t ph ẳ ng ( α ) v à m ặ t ph ẳ ng ( β ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG