Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng . Đường thẳng d đi qua A ( 0;1; 1)cắt và vuông góc với đường thẳng . Phương trình nào sau đây là phương trình của đường thẳng d ?

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng increment colon space open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 1 plus t end cell row cell y equals 2 plus t end cell row cell z equals 1 minus t end cell end table close . Đường thẳng d đi qua A ( 0;1; 1) cắt và vuông góc với đường thẳng increment . Phương trình nào sau đây là phương trình của đường thẳng d ?

  1. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 5 t to the power of apostrophe end cell row cell y equals 1 plus 5 t to the power of apostrophe end cell row cell z equals negative 1 plus 8 t to the power of apostrophe end cell end table close

  2. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals t to the power of apostrophe end cell row cell y equals 1 plus t to the power of apostrophe end cell row cell z equals negative 1 plus 2 t to the power of apostrophe end cell end table close

  3. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 5 end cell row cell y equals 5 plus t to the power of apostrophe end cell row cell z equals 10 minus t to the power of apostrophe end cell end table close

  4. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 5 plus 5 t to the power of apostrophe end cell row cell y equals 6 plus 5 t to the power of apostrophe end cell row cell z equals 9 plus 8 t to the power of apostrophe end cell end table close

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu và mặt phẳng . Tìm m để mặt phẳng (P)cắt (S)theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính lớn nhất.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG