Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng ( P ) : 3 x − 2 y + z + 7 = 0 v a ˋ ( Q ) : x + 2 y + 2 z − 2 = 0 . Viết phương trình hình chiếu của đường thẳng d trên mặt phẳng (Oxy)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng . Viết phương trình hình chiếu của đường thẳng d trên mặt phẳng (Oxy)

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt phẳng (P) có một VTPT n 1 ​ ​ = ( 3 ; − 2 ; 1 ) Mặt phẳng (Q) có một VTPT n 2 ​ ​ = ( 1 ; 2 ; 2 ) ⇒ d q u a A ( − 4 5 ​ ; 8 13 ​ ; 0 ) , c o ˊ V TCP u = [ n 1 ​ ​ , n 2 ​ ​ ] = ( − 6 ; − 5 ; 8 ) Gọi (R) là mặt phẳng chứa d và vuông góc mp(Oxy) (R) có một cặp VTCP u = ( − 6 ; − 5 ; 8 ) v a ˋ k = ( 0 ; 0 ; 1 ) ⇒ (R) có một VTPT là n = [ u , k ] = ( − 5 ; 6 ; 0 ) Mặt phẳng (R) chứa d nên (R) đi qua điểm A, mặt phẳng (R) có phương trình là − 5 x + 6 y − 16 = 0 Vậy phương trình hình chiếu của đường thẳng d' trên mặt phẳng (Oxy) là tập hợp các điểm M(x ;y ;z) thỏa mãn { 5 x − 6 y + 16 = 0 z = 0 ​

Mặt phẳng (P) có một VTPT 

Mặt phẳng (Q) có một VTPT 

Gọi (R) là mặt phẳng chứa d và vuông góc mp(Oxy)

(R) có một cặp VTCP 

(R) có một VTPT là 

Mặt phẳng (R) chứa d nên (R) đi qua điểm A, mặt phẳng (R) có phương trình là 

Vậy phương trình hình chiếu của đường thẳng d' trên mặt phẳng (Oxy) là tập hợp các điểm M(x ;y ;z) thỏa mãn

1

Câu hỏi tương tự

Cho đa thức P ( x ) = ( 1 + x ) 9 + ( 1 + x ) 10 + ... + ( 1 + x ) 14 có dạng khai triển là P ( x ) = a 0 ​ + a 1 ​ x + a 2 ​ x 2 + ... + a 14 ​ x 14 . Tính hệ số a 9 ​

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG