Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gianvới hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d 1 ​ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 + 3 t y = − 1 − t z = 1 ​ v a ˋ d 2 ​ : − 1 x − 2 ​ = 1 y + 2 ​ = 1 z − 4 ​ . Chứng minh rằng d 1 ​ v a ˋ d 2 ​ chéo nhau và tính khoảng cách giữa d 1 ​ v a ˋ d 2 ​ .

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng . Chứng minh rằng  chéo nhau và tính khoảng cách giữa .

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

d 1 ​ q u a A ( 1 ; − 1 ; 1 ) v a ˋ c o ˊ V TCP u = ( 3 ; − 1 ; 0 ) d 2 ​ q u a B ( 2 ; − 2 ; 4 ) v a ˋ c o ˊ V TCP v = ( − 1 ; 1 ; 1 ) T a c o ˊ [ u , v ] = ( − 1 ; − 3 ; 2 ) ; A B = ( 1 ; − 1 ; 3 ) ⇒ [ u , v ] . A B = − 1 + 3 + 6 = 8  = 0 ⇒ d 1 ​ v a ˋ d 2 ​ c h e ˊ o nha u d ( d 1 ​ , d 2 ​ ) = ∣ ∣ ​ [ u , v ] ∣ ∣ ​ ∣ ∣ ​ [ u , v ] . A B ∣ ∣ ​ ​ = 1 + 9 + 4 ​ 8 ​ = 14 ​ 8 ​ = 7 4 14 ​ ​

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gianvới hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng △ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 2 + 3 t y = − 1 + 2 t z = − 2 t ​ và điểm A(2;2;7). Viết phương trình mặt phẳng ( α ) qua điểm A và vuông góc với △ . Tìm hình chiếu...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG