Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng điểm I(–1;–1;–1) và mặt phẳng (P) : 2x – y + 2z = 0. Viết phương trình mặt cầu (S) tâm I và tiếp xúc với (P)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng điểm I(–1;–1;–1) và mặt phẳng (P): 2x – y + 2z = 0. Viết phương trình mặt cầu (S) tâm I và tiếp xúc với (P)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. ( S ) : ( x + 1 ) 2 + ( y + 1 ) 2 + ( z + 1 ) 2 = 1

ĐÁP ÁN A.  

4

Câu hỏi tương tự

Cho hai h ọ đườ ng th ẳng . X é t v ị tri t ư ong đố i gi ữ a d m v à d m + v à bi ệ n lu ậ n theo m .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG