Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( Q ) : 3 x + 4 y − 1 = 0 . Biết mặt phẳng (P) song song với trục Oy và tạo với trục Oz một góc 45 0 , cosin góc tạo bởi hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng . Biết mặt phẳng (P) song song với trục Oy và tạo với trục Oz một góc 450, cosin góc tạo bởi hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C. 10 3 2 ​ ​ Gọi vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là n = ( a ; b ; c ) . Do (P) song song với trục Oy nên n = ( a ; b ; c ) vuông góc với j ​ = ( 0 ; 1 ; 0 ) , dẫn đến b = 0 (1) . Mặt khác, (P) tạo với Oz một góc 45 0 nên a 2 + b 2 + c 2 ​ ∣ c ∣ ​ = 2 2 ​ ​ ( 2 ) Kết hợp (1) , (2) thu được 2 ∣ c ∣ = 2 ( a 2 + c 2 ) ​ ⇔ 2 a 2 = 2 c 2 ⇔ a = ± c Vậy vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là n (1;0;1) hoặc n (1;0;−1) . Khi đó cosin góc tạo bởi hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng : cos α = 3 2 + 4 2 ​ . 1 + 1 ​ ∣ 3.1 + 4.0 + 0. ( ± 1 ) ∣ ​ = 5 2 ​ 3 ​ = 10 3 2 ​ ​

C. 

Gọi vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là .
Do (P) song song với trục Oy nên vuông góc với , dẫn đến b = 0 (1) .
Mặt khác, (P) tạo với Oz một góc 450 nên
Kết hợp (1) , (2) thu được
Vậy vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là (1;0;1) hoặc (1;0;−1) . Khi đó cosin góc tạo bởi hai mặt phẳng (P) và (Q) bằng : 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz , cho điểm M (2;−1;3) và mặt phẳng ( P ) : 3 x − 2 y + z + 1 = 0 . Phương trình mặt phẳng đi qua M và song song với (P) là

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG