Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng ( P ) : 2 x − 2 y + z − 17 = 0 . Biết mặt phẳng (Q) cắt mặt cầu ( S ) : x 2 + ( y + 2 ) 2 + ( z − 1 ) 2 = 25 theo một đường tròn có chu vi bằng 6 π . Khi đó mặt phẳng (Q) có phương trình là:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng . Biết mặt phẳng (Q) cắt mặt cầu theo một đường tròn có chu vi bằng . Khi đó mặt phẳng (Q) có phương trình là:

  1.  và 

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C. 2 x − 2 y + z + 7 = 0 (Q) // (P) có dạng 2 2 x − 2 y + z + d = 0 ( d  = − 17 ) Giả sử bán kính đường tròn là r . Ta có 2 π r = 6 π ⇒ r = 3 . Mặt cầu ( S ) : x 2 + ( y + 2 ) 2 + ( z − 1 ) 2 = 25 có tâm I(0; -2; 1), R = 5. Ta có d ( I ; ( Q )) = R 2 − r 2 ​ = 5 2 − 3 2 ​ = 4 . Ta có d ( I , ( Q )) = 4 ⇔ 2 2 + ( − 2 ) 2 + 1 2 ​ ∣ 2.0 − 2. ( − 2 ) + 1 + d ∣ ​ = 4 ⇔ ∣ d + 5 ∣ = 12 ⇔ [ d + 15 = 12 d + 5 = − 12 ​ ⇔ [ d = 7 d = − 17 ( L ) ​ Phương trình mặt phẳng (Q) là 2 x − 2 y + z + 7 = 0

C. 

(Q) // (P) có dạng 2
Giả sử bán kính đường tròn là r . Ta có .
Mặt cầu có tâm I(0; -2; 1), R = 5. Ta có  .
Ta có
Phương trình mặt phẳng (Q) là 

1

Câu hỏi tương tự

Xác định các giá trị p và m để ba mặt phẳng sau đây đi qua một đường thẳng: 5 x + p y + 4 z + m = 0 ; 3 x − 7 y + z − 3 = 0 ; x − 9 y − 2 z + 5 = 0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG