Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gianvới hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( α ) : 3 x − 2 y + 3 z − 9 = 0 và đường thẳng d : − 1 x + 3 1 ​ ​ = 5 y + 3 13 ​ ​ = 3 z ​ . Viết phương trình hình chiếu của đường thẳng d trên mặt phẳng ( α )

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  và đường thẳng . Viết phương trình hình chiếu của đường thẳng d trên mặt phẳng 

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

d c o ˊ V TCP u = ( − 1 ; 5 ; 3 ) v a ˋ q u a đ i ể m A ( − 3 1 ​ ; − 3 13 ​ ; 0 ) M ặ t p h ẳ n g ( α ) c o ˊ m ộ t V TPT n α ​ ​ = ( 3 ; − 2 ; 3 ) Gọi ( β ) là mặt phẳng chứa d và vuông góc mp ( α ) ⇒ ( β ) c o ˊ m ộ t c ặ p V TCP u = ( − 1 ; 5 ; 3 ) v a ˋ n α ​ ​ = ( 3 ; − 2 ; 3 ) ⇒ ( β ) c o ˊ m ộ t V TPT n = [ u , n α ​ ​ ] = ( 21 ; 12 ; − 13 ) Mặt phẳng ( β ) chứa d nên ( β ) qua A ⇒ p h ươ n g t r ı ˋ nh ( β ) : 21 ( x + 3 1 ​ ) + 12 ( y + 3 13 ​ ) − 13 ( z − 0 ) = 0 ⇔ 21 x + 12 y − 13 z + 59 = 0 Hình chiếu d' của d là giao tuyến của ( α ) : 21 x + 12 y − 13 z + 59 = 0 v a ˋ ( β ) : 3 x − 2 y + 3 z − 9 = 0

Gọi  là mặt phẳng chứa d và vuông góc mp

Mặt phẳng  chứa d nên  qua A

Hình chiếu d' của d là giao tuyến của

1

Câu hỏi tương tự

Tìm phần thực, phần ảo, mô đun của số phức z = 2 + 5 i 1 + 3 i ​ + ( 1 + i ) 3 − ( 1 − i ) 2 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG