Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu ( S ) : ( x − 1 ) 2 + ( y − 2 ) 2 + ( z + 6 ) 2 = 25 và hai điểm A(2;1;-3), B(4;0;-2).Xét mặt phẳng (P) đi qua A, B, cắt mặt cầu (S ) theo thiết diện là một đường tròn (C) . Gọi (N) là khối nón đỉnh I ( tâm của mặt cầu (S ) ) nhận (C) làm đường tròn đáy. Thể tích của khối nón (N) đạt lớn nhất khi ( P ) : x + b y + cz + d = 0 . Tổng b + c + d bằng:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu  và hai điểm A(2;1;-3), B(4;0;-2). Xét mặt phẳng (P) đi qua A, B , cắt mặt cầu (S ) theo thiết diện là một đường tròn (C) . Gọi (N) là khối nón đỉnh I ( tâm của mặt cầu (S ) ) nhận (C) làm đường tròn đáy. Thể tích của khối nón (N) đạt lớn nhất khi . Tổng  bằng:

  1. -9

  2. 9

  3. -10

  4. 10

R. Roboctvx51

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

mặt cầu (S ) có tâm I(1;2;-6), bán kính R = 5 Do mặt phẳng (P) đi qua A B, nên ta có hệ Gọi V là thể tích khối nón I H = d ( I , ( P )) Gọi M là hình chiếu của I lên AB thì I H ≤ I M = d ( I , A B ) = ∣ A B ∣ ∣ [ I A , I B ] ∣ ​ I A = ( 1 ; − 1 ; 3 ) , I B = ( 3 ; − 2 ; 4 ) ⇒ [ I A , I B ] = ( 2 ; 5 ; 1 ) ⇒ ∣ [ I A , I B ] ∣ = 30 ​ A B = ( 2 ; − 1 ; 1 ) ⇒ ∣ A B ∣ = 6 ​ V ậ y d ( I , A B ) = ∣ A B ∣ ∣ [ I A , I B ] ∣ ​ = 5 ​ Đặt I H = t ( 0 < t ≤ 5 ​ ) Xét h ′ ( t ) = 25 − t 2 − 2 t 2 = 25 − 3 t 2 > 0∀ x ∈ ( 0 ; 5 ​ ] V lớn nhất khi h(t) lớn nhất khi t = 5 ​

mặt cầu (S ) có tâm I(1;2;-6), bán kính 

Do mặt phẳng (P) đi qua A B, nên ta có hệ open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 2 plus b minus 3 c plus d equals 0 end cell row cell 4 minus 2 c plus d equals 0 end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell b minus c minus 2 equals 0 end cell row cell 2 c equals d plus 4 end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 2 b equals d plus 8 end cell row cell 2 c equals d plus 4 end cell end table close close close

Gọi V là thể tích khối nón 

V equals 1 third I H times pi open parentheses R squared minus left parenthesis I H right parenthesis squared close parentheses

Gọi M là hình chiếu của I lên AB thì 

Đặt 

Xét h left parenthesis t right parenthesis equals t open parentheses 25 minus t squared close parentheses

V lớn nhất khi h(t) lớn nhất khi 

I H equals fraction numerator vertical line 1 plus 2 b minus 6 c plus d vertical line over denominator square root of 1 plus b squared plus c squared end root end fraction left right double arrow fraction numerator vertical line 1 plus 2 b minus 6 c plus d vertical line over denominator square root of 1 plus b squared plus c squared end root end fraction equals square root of 5 left right double arrow fraction numerator 2 vertical line 1 plus d plus 8 minus 3 left parenthesis d plus 4 right parenthesis plus d vertical line over denominator square root of 4 plus left parenthesis 2 b right parenthesis squared plus left parenthesis 2 c right parenthesis squared end root end fraction equals square root of 5 left right double arrow fraction numerator 2 vertical line minus d minus 3 vertical line over denominator square root of 4 plus left parenthesis d plus 8 right parenthesis squared plus left parenthesis d plus 4 right parenthesis squared end root end fraction equals square root of 5 left right double arrow d squared plus 16 d plus 64 equals 0 left right double arrow d equals negative 8 rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell b equals 0 end cell row cell c equals negative 2 end cell end table rightwards double arrow b plus c plus d equals negative 10 close

1

Câu hỏi tương tự

G ọ i P a l à m ặ t ph ẳ ng qua 3 đ iểm M,N,I . Ch ứ ng minh răng m ặ t ph ẳ ng P a lu ô n lu ô n song song v ớ i nhau khi a∈[0;] . Tinh kho à ng c á ch t ừ a đế n P a v à t í nh di ệ n t í ch tam ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG