Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cẩu (S) có tâm I(2,1,1) và mặt phẳng (P):2x+y+2z+2=0. Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cẩu (S) theo giao tuyến là một dường tròn có bán kính bằng 1 . Viết phương trình mặt câu (S)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cẩu (S) có tâm I(2,1,1) và mặt phẳng (P):2x+y+2z+2=0. Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cẩu (S) theo giao tuyến là một dường tròn có bán kính bằng 1 . Viết phương trình mặt câu (S)

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bài toán quy vê việc tìm bán kính R của mặt cấu (S). d ( I , ( P )) = 2 2 + 1 2 + 2 2 ​ ∣2.2 + 1.1 + 2.1 + 2∣ ​ = 3 Vẽ hình ra ta sẽ̃ thấy đẩng thưc: R 2 = d 2 ( I , ( P )) + 1 2 = 10 ⇒ R = 10 ​ Do đó, phương trình mặt (S) có tâm I(2,1,1 bán kính R=√10 là: ( S ) : ( x − 2 ) 2 + ( y − 1 ) 2 + ( z − 1 ) 2 = 10 Đáp án D.

    Bài toán quy vê việc tìm bán kính R của mặt cấu (S).

Vẽ hình ra ta sẽ̃ thấy đẩng thưc:
Do đó, phương trình mặt (S) có tâm I(2,1,1 bán kính R=√10 là:

Đáp án D.
 

1

Câu hỏi tương tự

Xác định hình chiếu vuông góc của đường thẳng (d): { x − y − z − 5 = 0 2 x + 2 y + z − 4 = 0 ​ lên mp(P): 3x - 2y -z + 15 = 0.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG