Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gianvới hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( α ) có phương trình 2 x − 2 y − z + 2 = 0 và mặt cầu ( S ) : x 2 + y 2 + z 2 − 2 x + 6 y + 4 z − 22 = 0 . Chứng minh rằng mặt phẳng ( α ) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn. Xác định tọa độ tâm và tính bán kính của đường tròn đó.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  có phương trình  và mặt cầu . Chứng minh rằng mặt phẳng  cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn. Xác định tọa độ tâm và tính bán kính của đường tròn đó.

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt cầu (S) có tâm I(1;-3;-2) và bán kính R=6 d ( I , ( α ) ) = 1 + 4 + 4 ​ ∣ 2.1 − 2. ( − 3 ) − ( − 2 ) + 2 ∣ ​ = 3 12 ​ = 4 < R ⇒ đ p c m Gọi H và r lần lượt là tâm và bán kính của đường tròn giao tuyến, H là hình chiếu vuông góc của I trên ( α ) I H = d ( I , ( α ) ) = 4 , r = R 2 − I H 2 ​ = 2 5 ​ Tọa độ H là nghiệm của hệ phương trình ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 + 2 t y = − 3 − 2 t z = − 2 − t 2 x − 2 y − z + 2 = 0 ​ ⇒ t = − 3 4 ​ ⇒ H ( − 3 5 ​ ; − 3 1 ​ ; − 3 2 ​ )

Mặt cầu (S) có tâm I(1;-3;-2) và bán kính R=6

Gọi H và r lần lượt là tâm và bán kính của đường tròn giao tuyến, H là hình chiếu vuông góc của I trên 

Tọa độ H là nghiệm của hệ phương trình

1

Câu hỏi tương tự

Tính căn bậc hai của số phức 15 + 112 i .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG