Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình x 2 + y 2 + z 2 + 4 x + 8 y + 8 z = 0 . Viết phương trình mặt phẳng ( α ) đi qua trục Ox và cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính bằng 6.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình . Viết phương trình mặt phẳng  đi qua trục Ox và cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính bằng 6.

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt cầu (S) có tâm I(-2;-4;-4) và bán kính R=6. ( α ) c h ứ a t r ụ c O x c o ˊ d ạ n g B y + C z = 0 ( B 2 + C 2  = 0 ) ( α ) c a ˘ ˊ t ( S ) t h eo m ộ t đư ờ n g t r o ˋ n c o ˊ b a ˊ n k ı ˊ nh b a ˘ ˋ n g 6 ⇔ I ∈ ( α ) ⇔ − 4 B − 4 C = 0 ⇔ B + C = 0. C h ọ n B = 1 ; C = − 1 ⇒ ( α ) : y − z = 0.

Mặt cầu (S) có tâm I(-2;-4;-4) và bán kính R=6.

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình bậc hai sau trên C hai ẩn z 1 ​ , z 2 ​ : { z 1 ​ . z 2 ​ = 5 ( 1 + i ) z 1 2 ​ + z 2 2 ​ = 5 − 2 i ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG