Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu ( S ) : ( x + 1 ) 2 + ( y − 2 ) 2 + ( z − 1 ) 2 = 4 và mặt phẳng ( α ) : 2 x − y + 2 z − 4 = 0 . Mặt phẳng (P) tiếp xúc với (S) và song song với ( α ) . Phương trình của mặt phẳng (P) là:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu  và mặt phẳng Mặt phẳng (P) tiếp xúc với (S) và song song với . Phương trình của mặt phẳng (P) là:

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt cầu (S) có tâm I(-1 ; 2 ; 1) và bán kính R=2. Do nên suy ra (P): 2x-y+2z+D=0 với D  = − 4 . Lại có (P) tiếp xúc với ( S ) ⇔ d [ I , ( P )] = R ⇔ 3 ∣ ( − 1 ) ⋅ 2 + 2 ⋅ ( − 1 ) + 2 ⋅ 1 + D ∣ ​ = 2 ⇔ ∣ D − 2∣ = 6 ⇔ [ D = 8 D = − 4 ( loại ) ​ Vậy (P): 2x-y+2z+8=0. Chọn B.

Mặt cầu (S) có tâm I(-1 ; 2 ; 1) và bán kính R=2.

Do left parenthesis P right parenthesis ‖ left parenthesis alpha right parenthesis  nên suy ra (P): 2x-y+2z+D=0 với .

Lại có (P) tiếp xúc với

Vậy (P): 2x-y+2z+8=0.

Chọn B.

3

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d 1 ​ : 2 x ​ = 1 y − 1 ​ = 3 z + 2 ​ và d 2 ​ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = − 1 − 2 t y = − t z = 1 − 3 t ​ ,t là tham số. Vị trí tương đối giữa d 1 vàd 2 là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG