Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( α ) : x + y + z − 6 = 0 . Điểm nàodưới đây không thuộc ( α ) ?

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  . Điểm nào dưới đây không thuộc   ?

  1. N (2;2;2)

  2. Q (3;3;0)

  3. P (1;2;3)

  4. M (1;-1;1)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.M (1;-1;1) Dễ thấy tọa độ M (1;-1;1) không thỏa mãn phương trình mặt phẳng ( α )

ĐÁP ÁN D. M (1;-1;1) 

Dễ thấy tọa độ M (1;-1;1)  không thỏa mãn phương trình mặt phẳng

3

Câu hỏi tương tự

X ả c đị nh t ọ a độ hinh chiêu c ủ a di ề m M(-3;2;0)= l è n m ậ t ph ẳ ng ( a ) : 4 x − 5 y + 3 z − 28 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG