Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu ( S ) : ( x − 1 ) 2 + ( y + 2 ) 2 + ( z − 3 ) 2 = 12 và mặt phẳng ( P ) : 2 x + 2 y − z − 3 = 0 . Viết phương trình mặt phẳng song song với (P) và cắt (S) theo thiết diện là đường tròn (C) sao cho khối nón có đỉnh là tâm mặt cầu và đáy là hình tròn (C) có thể tích lớn nhất.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu  và mặt phẳng . Viết phương trình mặt phẳng song song với (P) và cắt (S) theo thiết diện là đường tròn (C) sao cho khối nón có đỉnh là tâm mặt cầu và đáy là hình tròn (C) có thể tích lớn nhất.

  1. (Q): 2x+2y-z+2=0 hoặc (Q): 2x+2y-z+8=0.

  2. (Q): 2x+2y-z-1=0 hoặc (Q): 2x+2y-z+11=0.

  3. (Q): 2x+2y-z-6=0 hoặc (Q): 2x+2y-z+3=0.

  4. (Q): 2x+2y-z+2=0 hoặc (Q): 2x+2y-z+2=0.

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B ( α ) // ( P ) ⇒ ( α ) : 2 x + 2 y − z + d = 0 ( d  = − 3 ) . Mặt cầu (S) có tâm I(1;-2; 3), bán kính R = 2 3 ​ . Gọi (H) là khối nón thỏa đề bài với đường sinh l = R = 2 3 ​ . Đặt x = h = d ( I , ( α )) . Khí đó bán kính đường tròn đáy hình nón : r = 12 − x 2 ​ . Thể tích khối nón: V ( H ) ​ = 3 1 ​ π ( 12 − x 2 ) x , với 0 < x < 2 3 ​ . Xét sự biến thiên của hàm số : f ( x ) = 3 1 ​ π ( 12 − x 2 ) x trên 0 < x < 2 3 ​ . Khi đó f(x) đạt giá trị lớn nhất tại x=2, hay d ( I , ( α )) = 2 Vậy : d ( I , ( α )) = 2 ⇔ 2 2 + 2 2 + ( − 1 ) 2 ​ ∣2.1 + 2. ( − 2 ) − 3 + d ∣ ​ = 2 ⇔ [ d − 5 = 6 d − 5 = − 6 ​ ⇔ [ d = 11 d = − 1 ​ ​

Chọn B

Mặt cầu (S) có tâm I(1;-2; 3), bán kính .

Gọi (H) là khối nón thỏa đề bài với đường sinh .

Đặt . Khí đó bán kính đường tròn đáy hình nón : .

Thể tích khối nón: , với .

Xét sự biến thiên của hàm số :  trên .

Khi đó f(x) đạt giá trị lớn nhất tại x=2, hay

Vậy :

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng (P) :x-3y+2z-1=0, (Q):x-z+2=0. Mặt phẳng ( α ) vuông góc với cả (P) và (Q) đồng thời cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng 3. Phương trình của mặt phẳng ( α ) ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG