Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) x - 2y - 2z + 10 = 0, hai đường thẳng . Phương trình mặt cầu (S) có tâm thuộc tiếp xác với và mặt phẳng (P) là:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) x - 2y - 2z + 10 = 0, hai đường thẳng left parenthesis increment subscript 1 right parenthesis colon fraction numerator x minus 2 over denominator 1 end fraction equals y over 1 equals fraction numerator z minus 1 over denominator negative 1 end fraction comma space left parenthesis increment subscript 2 right parenthesis colon space fraction numerator x minus 2 over denominator 1 end fraction equals y over 1 equals fraction numerator z plus 3 over denominator 4 end fraction. Phương trình mặt cầu (S) có tâm thuộc left parenthesis increment subscript 1 right parenthesis tiếp xác với left parenthesis increment subscript 2 right parenthesis và mặt phẳng (P) là:

  1. (x - 1)2 + (y + 1)2 + (z - 2)2 = 3

  2. (x - 1)2 + (y + 1)2 + (z - 2)2 = 9

  3. (x + 1)2 + (y - 1)2 + (z + 2)2 = 3

  4. (x + 1)2 + (y - 1)2 + (z + 2)2 = 9

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Thể tích củakhối cầu có đường kính bằng 6cm là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG