Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho M(1; 2; 3), N(2; −3; 1), P(3; 1; 2). Tìm tọa độ điểm Q sao cho MNPQ là hình bình hành.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho M(1; 2; 3), N(2; −3; 1), P(3; 1; 2). Tìm tọa độ điểm Q sao cho MNPQ là hình bình hành.

  1. Q(4; −4; 0).

  2. Q(2; 6; 4).

  3. Q(2; −6; 4).

  4. Q(−4; −4; 0).

D. Daisynguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giả sử Q(x; y;z). Ta có PQ ​ = (x − 3; y − 1;z − 2), NM = (−1; 5; 2) MNPQ là hình bình hành ⇔ QP ​ = MN

Giả sử Q(x; y;z). Ta có = (x − 3; y − 1;z − 2), = (−1; 5; 2)

MNPQ là hình bình hành ⇔

1

Câu hỏi tương tự

Với x là số dương, y là số thực tùy ý, tìm tập hợp mọi giá trị của biểu thức A = ( x 2 + 3 y 2 ) ( x + x 2 + 12 y 2 ​ ) x y 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG