Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu có phương trình: , và đường thẳng . Mặt phẳng vuông góc với và tiếp xúc với có phương trình là.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu  có phương trình: , và đường thẳng . Mặt phẳng vuông góc với và tiếp xúc với   có phương trình là.

  1.  và .

  2.  và .

  3.  và .

  4.  và .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt phẳng vuông góc với nên có vectơ pháp tuyến . . có tâm , bán kính . tiếp xúc . Vậy phương trình mặt phẳng là: và . Chọn C.

Mặt phẳng vuông góc với  nên  có vectơ pháp tuyến .

.

 có tâm , bán kính .

 tiếp xúc

.

Vậy phương trình mặt phẳng  là:

 và .

Chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Trong kh ô ng gian v ớ i h ộ̣ t ọ a độ Để c á c tr ự c chu ẩ n Oxyz cho t ứ di ệ n ABCD v ớ i A ( 3 , 2 , 6 ) , B ( 3 , − 1 , 0 ) , C ( 0 , − 7 , 3 ) , D ( − 2 , 1 , − 1 ) a/ Ch ứ ng minh r ằ ng t ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG