Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gianvới hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2;1;2) và đường thẳng d : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 2 + t y = t z = 3 + t ​ . Tìm trên d hai điểm A, B sao cho tam giác ABM đều.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2;1;2) và đường thẳng . Tìm trên d hai điểm A, B sao cho tam giác ABM đều.

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

d qua điểm N(2;0;3) và VTCP u = ( 1 ; 1 ; 1 ) , MN = ( 0 ; − 1 ; 1 ) Gọi H là hình chiếu của M lên d. Ta có: M H = d ( M ; d ) = ∣ ∣ ​ u ∣ ∣ ​ ∣ ∣ ​ [ MN , u ] ∣ ∣ ​ ​ = 3 ​ ( − 2 ) 2 + 1 2 + 1 2 ​ ​ = 3 ​ 6 ​ ​ = 2 ​ Tam giác ABM đều nhận MH là đường cao nên ta có M A = MB = A B = 3 ​ 2 M H ​ = 3 ​ 2 2 ​ ​ = 3 2 6 ​ ​ Do đó tọa độ A, B là nghiệm của hệ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 2 + t y = t z = 3 + t ( x − 2 ) 2 + ( y − 1 ) 2 + ( z − 2 ) 2 = 3 8 ​ ​ ⇒ t 2 = 9 2 ​ ⇒ t = ± 3 2 ​ ​ Vậy A, B là một trong hai điểm ( 2 + 3 2 ​ ​ ; 3 2 ​ ​ ; 3 + 3 2 ​ ​ ) , ( 2 − 3 2 ​ ​ ; − 3 2 ​ ​ ; 3 − 3 2 ​ ​ )

d qua điểm N(2;0;3) và VTCP 

Gọi H là hình chiếu của M lên d. Ta có:

Tam giác ABM đều nhận MH là đường cao nên ta có

Do đó tọa độ A, B là nghiệm của hệ

Vậy A, B là một trong hai điểm 

1

Câu hỏi tương tự

Cho n là số nguyên dương và ( 1 + x ) n = a 0 ​ + a 1 ​ x + a 2 ​ x 2 + ... + a k ​ x k + ... + a n ​ x n . Biết rằng tồn tại số nguyên dương k ( 1 ≤ k ≤ n − 1 ) sao cho 2 a k − 1 ​ ​ = 9 a k ​ ​ = 24...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG