Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(-3;2;5) và mặt phẳng: (P):2x+3y-5z-13=0. Tìm tọa độ điểm A^' đối xứng với điểm A qua mặt phẳng (P).

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(-3;2;5) và mặt phẳng:
(P):2x+3y-5z-13=0. Tìm tọa độ điểm A^' đối xứng với điểm A qua mặt phẳng (P).
 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đường thẳng AA'đi qua điểm A(-3;2;5) và vuông góc với (P) nên nhận n ⃗=(2;3;-5) làm vectơ chỉ phương có phương trình: Gọi H = A A ′ ∩ ( P ) nên tọa độ điểm H là nghiệm của hệ phương trình: Vì A^' đối xứng với điểm A qua mặt phẳng (P) nên A^' đối xứng với điểm A qua H

Đường thẳng AA' đi qua điểm A(-3;2;5) và vuông góc với (P) nên nhận n ⃗=(2;3;-5) làm vectơ chỉ phương có phương trình: open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals negative 3 plus 2 t end cell row cell y equals 2 plus 3 t left parenthesis t element of straight real numbers right parenthesis text .  end text end cell row cell z equals 5 minus 5 t end cell end table close
Gọi nên tọa độ điểm H là nghiệm của hệ phương trình:

begin mathsize 10px style table attributes columnalign right end attributes row blank cell open curly brackets table row cell x equals negative 3 plus 2 t end cell row cell y equals 2 plus 3 t end cell row cell z equals 5 minus 5 t end cell row cell 2 x plus 3 y minus 5 z minus 13 equals 0 end cell end table left right double arrow open curly brackets table row cell x equals negative 3 plus 2 t end cell row cell y equals 2 plus 3 t end cell row cell z equals 5 minus 5 t end cell row cell 2 left parenthesis negative 3 plus 2 t right parenthesis plus 3 left parenthesis 2 plus 3 t right parenthesis minus 5 left parenthesis 5 minus 5 t right parenthesis minus 13 equals 0 end cell end table close close end cell row blank cell blank left right double arrow open curly brackets table row cell x equals negative 3 plus 2 t end cell row cell y equals 2 plus 3 t end cell row cell z equals 5 minus 5 t end cell row cell 38 t equals 38 end cell end table left right double arrow open curly brackets table row cell x equals negative 1 end cell row cell y equals 5 end cell row cell z equals 0 end cell row cell t equals 1 end cell end table close close text end text end cell end table end style

Vì A^' đối xứng với điểm A qua mặt phẳng (P) nên A^' đối xứng với điểm A qua H

text  Trung điểm của  end text A A to the power of straight apostrophe left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell negative 1 equals fraction numerator negative 3 plus x subscript A to the power of straight apostrophe end subscript over denominator 2 end fraction end cell row cell 5 equals fraction numerator 2 plus y subscript A to the power of straight apostrophe end subscript over denominator 2 end fraction end cell row cell 0 equals fraction numerator 5 plus z subscript A to the power of straight apostrophe end subscript over denominator 2 end fraction end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x subscript A to the power of straight apostrophe end subscript equals 1 end cell row cell y subscript A to the power of straight apostrophe end subscript equals 8 end cell row cell z subscript A to the power of straight apostrophe end subscript equals negative 5 end cell end table. close close

 

 


 

1

Câu hỏi tương tự

T ì m gi á tr ị c ủ a m để đườ ng th ẳng và mặt phẳng vu ô ng g ó c v ớ i nhau

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG