Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M thuộc mặt cầu ( S ) : ( X − 3 ) 2 + ( Y − 3 ) 2 + ( Z − 2 ) 2 = 9 và ba điểm A(1; 0; 0), B(2;1; 3), C(0; 2; -3). Biết rằng quỹ tích các điểm M thỏa mãn M A 2 + 2 MB . MC = 8 là một đường tròn cố định, tính bán kính r của đường tròn này.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M thuộc mặt cầu  và ba điểm A(1; 0; 0), B(2;1; 3), C(0; 2; -3). Biết rằng quỹ tích các điểm M thỏa mãn  là một đường tròn cố định, tính bán kính r của đường tròn này.
 

 

  1. r= 3

  2. r= 6

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có: (S)có tâm I(3; 3; 2), R= 3 . Gọi M (x;y;z) ⇒ ⎩ ⎨ ⎧ ​ A M = ( x − 1 ; y ; z ) BM = ( x − 2 ; y − 1 ; z − 3 ) CM = ( x ; y − 2 ; z + 3 ) ​ Theo giả thiết, ta có: M A 2 + 2 MB . MC = 8 ( x − 1 ) 2 + y 2 + z 2 + 2 [ x 2 − 2 x + y 2 − 3 y + 2 + z 2 − 9 ] = 8 ⇔ x 2 + y 2 + z 2 − 2 x − 2 y − 7 = 0 suy ra M ∈ ( S ′ ) : I ′ ( 1 ; 1 ; 0 ) , R ′ = 3 Nhận xét: I I ′ = ( 2 ; 2 ; 2 ) ⇒ I I ′ = 2 3 ​ < R + R ′ = 6 và M ∈ ( S ) , M ∈ ( S ′ ) nên M thuộc đường tròn giao tuyến của 2 mặt cầu (S),(S')(xem hình minh họa) Ta có: r = A H = I A 2 − I H 2 ​ = R 2 − ( 2 I I ′ ​ ) 2 ​ = 9 − 3 ​ = 6 ​

Chọn D

 

Ta có: (S) có tâm I(3; 3; 2), R= 3 . Gọi M (x;y;z) 

 

Theo giả thiết, ta có:  

 suy ra 

Nhận xét:  và nên M thuộc đường tròn giao tuyến của 2 mặt cầu (S),(S') (xem hình minh họa)

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với A B = a , A D = 2 a ; SA vuông góc với (ABCD) và S A = b . Định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG