Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2; 1; 0) và đường thẳng Δ : 2 x − 1 ​ = 1 y + 1 ​ = − 1 z ​ Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua M, cắt và vuông góc với ∆ là

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2; 1; 0) và đường thẳng  Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua M, cắt và vuông góc với ∆ là

  1. d colon open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x equals 2 plus t end cell row cell y equals 1 minus 4 t end cell row cell z equals negative 2 t. end cell end table close

  2. d colon open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x equals 2 plus 2 t end cell row cell y equals 1 plus t end cell row cell z equals negative t. end cell end table close

  3. d colon open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x equals 2 minus t end cell row cell y equals 1 plus t end cell row cell z equals t. end cell end table close

  4. d colon open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x equals 1 plus t end cell row cell y equals negative 1 minus 4 t end cell row cell z equals 2 t. end cell end table close

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ta có gọi Đường thẳng ∆ có véc-tơ chỉ phương Đường thẳng d đi qua M và suy ra suy ra véc-tơ chỉ phương của d là nên Chọn đáp án A

ta có straight capital delta colon open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x equals 1 plus 2 t end cell row cell y equals negative 1 plus t end cell row cell z equals negative t. end cell end table close

gọi

 N equals d intersection straight capital delta not stretchy rightwards double arrow N left parenthesis 1 plus 2 t semicolon minus 1 plus t semicolon minus t right parenthesis not stretchy rightwards double arrow stack M N with rightwards arrow on top equals left parenthesis negative 1 plus 2 t semicolon minus 2 plus t semicolon minus t right parenthesis

Đường thẳng ∆ có véc-tơ chỉ phương u with not stretchy rightwards arrow on top equals left parenthesis 2 semicolon 1 semicolon minus 1 right parenthesis

Đường thẳng d đi qua M và

 d perpendicular straight capital delta not stretchy left right double arrow stack M N with rightwards arrow on top times u with not stretchy rightwards arrow on top equals 0 not stretchy left right double arrow 2 left parenthesis negative 1 plus 2 t right parenthesis plus 1 left parenthesis negative 1 plus t right parenthesis minus 1 left parenthesis negative t right parenthesis equals 0  not stretchy left right double arrow t equals 2 over 3

suy ra stack M N with rightwards arrow on top equals open parentheses 1 third semicolon minus 4 over 3 semicolon minus 2 over 3 close parentheses suy ra véc-tơ chỉ phương của d là u with not stretchy rightwards arrow on top subscript d equals left parenthesis 1 semicolon minus 4 semicolon minus 2 right parenthesis

nên d colon open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x equals 2 plus t end cell row cell y equals 1 minus 4 t end cell row cell z equals negative 2 t. end cell end table close

Chọn đáp án A

 

1

Câu hỏi tương tự

T ừ t ậ p h ợ p c á c s ố t ự nhi ê n c ó 5 ch ữ s ố m à c á c ch ữ số đề u kh á c 0, lấ y ngẫu nhi ê n 1 s ố . T í nh x á c su ấ t để lấ y đượ c s ố c ó m ặ t đú ng 3 ch ữ s ố kh á c nhau.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG