Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ O xyz , cho điểm A(2;2;1) . Tính độ dài đoạn thẳng OA .

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(2;2;1). Tính độ dài đoạn thẳng OA.

  1. OA = 3

  2. OA = 9 

  3. OA = 5

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.OA = 3

ĐÁP ÁN A. OA = 3 

1

Câu hỏi tương tự

Trong kh ò ng gian v ớ i h ệ tr ụ c t ọ a độ Để -c á c vu ô ng g ó c Oxyz , cho c á c đ ur ơ ng th ằ ng T í nh kho ả ng c á ch gi ữ a hai d ườ ng th ẳ ng ( D 1) ,( D 2 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG