Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng △ 1 ​ : 2 x − 1 ​ = 1 y ​ = − 1 z + 2 ​ và △ 2 ​ : 1 x ​ = − 2 y + 2 ​ = 3 z − 3 ​ .Mặt phẳng ( α ) chứa △ 1 ​ và song song với △ 2 ​ có phương trình là

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng  và . Mặt phẳng  chứa  và song song với có phương trình là

 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Ta có △ 1 ​ có vecto chi phương u 1 ​ ​ = ( 2 ; 1 ; − 1 ) và đi qua điểm M ( 1 ; 0 ; − 2 ) có véc tơ chỉ phương u 2 ​ ​ = ( 1 ; − 2 ; 3 ) ( α ) nhận M và nhận [ u 1 ​ , ​ u 2 ​ ​ ] = ( 1 ; − 7 ; − 5 ) là véc tơ pháp tuyến nên có phương trình ( x − 1 ) − 7 ( y − 0 ) − 5 ( z + 2 ) = 0 hay x − 7 y − 5 z − 11 = 0

Đáp án A

Ta có  có vecto chi phương  và đi qua điểm  có véc tơ chỉ phương 

 nhận M và nhận  là véc tơ pháp tuyến nên có phương trình  hay 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) , liên tục trên Rvà có bảng biến thiên như hình bên. Tìm số nghiệm thực của phương trình 2 f ( x ) + 7 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG