Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độOxyz, cho hai điểm M ( 0 ; − 2 ; − 1 ) , N ( 1 ; 0 ; − 3 ) và mặt cầu . ( S ) : ( x − 1 ) 2 + ( y − 1 ) 2 + ( z − 1 ) 2 = 9 . Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm M, N và mặt cầu (S) tại duy nhất một điểm.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm  và mặt cầu .. Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm M, N và mặt cầu (S) tại duy nhất một điểm.

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mặt cầu (S) có tâm I ( 1 ; 1 ; 1 ) và bán kính R=3. Do (P) có vectơ pháp tuyến là n p ​ ​ = ( a , b , c ) , a 2 + b 2 + c 2  = 0 . Do (P) đi qua điểm M nên phương trình ( P ) : a x + b ( y + 2 ) + c ( z + 1 ) = 0 , mặt khác (P) đi qua điểm N suy ra a + 2 b − 2 c = 0 ⇒ a = 2 c − 2 b . (P) cắt (S) tại đúng một điểm khi và chủ khi (P) tiếp xúc với (S) ⇔ d ( I ; ( P ) ) = R ⇔ a 2 + b 2 + c 2 ​ ∣ a + 3 b + 2 c ∣ ​ = 3 ⇔ ( 2 c − 2 b ) 2 + b 2 + c 2 ​ ∣ b + 4 c ∣ ​ = 3 ⇔ 44 b 2 − 80 b c + 29 c 2 = 0 ⇔ ( 2 b − c ) ( 22 b − 29 c ) = 0 ⇔ 2 b = c ; 22 b = 29 c TH1: Nếu 2 b − c = 0 , c h ọ n b = 1 , c = 2 ⇒ a = 2 ⇒ ( P ) : 2 x + y + 2 z + 4 = 0 TH2: Nếu 22 b = 29 c , c h ọ n b = 29 , c = 22 ⇒ a = − 14 ⇒ ( P ) : − 14 x + 29 y + 22 z + 80 = 0

Mặt cầu (S) có tâm và bán kính R=3.

Do (P) có vectơ pháp tuyến là 

Do (P) đi qua điểm M nên phương trình , mặt khác (P) đi qua điểm N suy ra .

(P) cắt (S) tại đúng một điểm khi và chủ khi (P) tiếp xúc với (S) 

TH1: Nếu 

                             

TH2: Nếu 

                             

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A ( 0 ; − 2 ; 1 ) , B ( 2 ; 0 ; 3 ) và mặt phẳng ( P ) : 2 x − y − z + 4 = 0 . Tìm điểm M thuộc (P) sao cho M A = MB và ( ABM ) ⊥ ( P )

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG