Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d 1 ​ : 2 x − 1 ​ = − 1 y + 2 ​ = 1 z ​ và d 2 ​ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 1 + 4 t y = − 1 − 2 t , ( t ∈ R ) z = 2 + 2 t ​ . Khoảng cách giữa hai đường thẳng đã cho bằng

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng  và . Khoảng cách giữa hai đường thẳng đã cho bằng

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số nhân ( u n ​ ) có u 1 ​ = 2 và công bội q= 3. Giá trị u 2 ​ bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG