Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A(2;1;3) , B(6;5;5). Gọi (S)là mặt cầu đường kính AB . Mặt phẳng (P) vuông góc với đoạn AB tại H sao cho khối nón đỉnh A và đáy là đường tròn tâm H (giao của (S) và (P) có thể tích lớn nhất. Biết ( P ) : 2 x + b y + cz + d = 0 , tính S = b + c + d .

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A(2;1;3) , B(6;5;5). Gọi (S) là mặt cầu đường kính AB . Mặt phẳng (P) vuông góc với đoạn AB tại H sao cho khối nón đỉnh A và đáy là đường tròn tâm H (giao của (S) và (P) có thể tích lớn nhất. Biết , tính .

R. Robo.Ctvx27

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A. S = − 18 Ta có AB = 6, Gọi (C) là đường tròn giao của (S) và (P) có tâm H , bán kính r . Đặt AH = x (0 < x < 6), ta có 2 V ( N ) ​ = 3 1 ​ A H . S ( C ) ​ = 3 1 ​ A H . π r 2 Do AB là đường kính nên ta có r 2 = A H . H B = x ( 6 − x ) . Khi đó V ( N ) ​ = 3 π ​ x 2 ( 6 − x ) = 3 π ​ ( − x 3 + 6 x 2 ) = 3 π ​ f ( x ) . Xét hàm số f ( x ) = − x 3 + 6 x 2 trên (0;6), f ′ ( x ) = − 3 x 2 + 12 x , f ′ ( x ) = 0 ⇔ [ x = 0 x = 4 ​ . Bảng biến thiên f (x): Dựa vào bảng biến thiên, ta có V (N) lớn nhất khi x = 4 hay A H = 3 2 ​ A B . Ta có A H = 3 2 ​ A B ⇔ ( x H ​ − 2 ; y H ​ − 1 ; c − 2 ) = 3 2 ​ ( 4 ; 4 ; 2 ) ⇒ ⎣ ⎡ ​ x H ​ = 3 14 ​ y H ​ = 3 11 ​ z H ​ = 3 13 ​ ​

A. 


Ta có AB = 6, Gọi (C) là đường tròn giao của (S) và (P) có tâm H , bán kính r .
Đặt AH = x (0 < x < 6), ta có 2
Do AB là đường kính nên ta có .
Khi đó .
Xét hàm số  trên (0;6), . Bảng biến thiên f (x):

Dựa vào bảng biến thiên, ta có V(N) lớn nhất khi x = 4 hay .
Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho bốn điểm: A(6; -2; 3), B(0; 1; 6), C(2; 0; -1), D(4; 1; 0). Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD. Xác định tọa độ tâm I và bán kính của mặt cầu.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG